Algemene voorwaarden inzake testritten en vervangwagens

1 - Algemeen & Begripsomschrijving

1.1 Het begrip ‘Overeenkomst’ dient te worden begrepen als zijnde een overeenkomst die gesloten wordt in het kader van het in gebruik geven van het voertuig. Gezien bij een testrit, dan wel gebruik van een vervangwagen geen vergoeding in rekening wordt gebracht, is sprake van een bruikleenovereenkomst.

1.2 Voertuig dient te worden begrepen als de wagen inclusief alle toebehoren dewelke wordt toevertrouwd aan de klant

1.3 Klant: natuurlijke persoon (of rechtspersoon) dewelke onder toepassing van onderhavige overeenkomst een wagen in bruikleen wenst te nemen.

1.4 Bruikleenperiode: de periode waarbinnen de Klant het voertuig in bruikleen neemt.

1.5 Schade: alle schade dewelke GARAGE KINDT BV lijdt ingevolge beschadiging (abnormale slijttage, dan wel verloren gaan van toebehoren, dan wel elk nadeel dewelke GARAGE KINDT BV lijdt

1.6 Bestuurder: de feitelijke bestuurder van de wagen

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op De Overeenkomst inzake bruikleen.

2.2 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, tast geenszins de overige bepalingen aan.

 

Artikel 3 - modaliteiten van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door middel van de aanvaarding van het aanbod.

3.2 De overeenkomst heeft een duurtijd zoals bepaald wordt in de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

3.3 Bij aanvang van de bruikleenperiode zal de Klant samen met GARAGE KINDT BV de wagen nazien op zijn goede staat, alwaar de wagen met een gevulde brandstoftank en goede onderhouden staat zal worden afgeleverd.

3.4 De Klant moet het voertuig op de dag en het tijdstip zoals bepaald in de overeenkomst terugbrengen naar GARAGE KINDT BV.

3.5 Indien de Klant het voertuig niet volgens afspraak terugbrengt na het einde van de (eventueel verlengde)bruikleenperiode, dan kan GARAGE KINDT BV het voertuig onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de Klant blijven bestaan tot het moment dat het voertuig aan de verhuurder terug is gegeven. Daarnaast kan de GARAGE KINDT BV om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen.

3.6 Als Klant het voertuig niet op tijd inlevert, mag GARAGE KINDT BV in redelijkheid alsnog een daghuurprijs vaststellen, tenzij er overmacht is van de Klant.

 

4 - Verplichtingen Klant

4.1 De Klant dient het voertuig te gebruiken zoals een normaal en voorzichtig persoon. Het is derhalve strikt verboden het voertuig gebruiken op een racecircuit, dan wel enig ander terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is.

4.2 De Klant mag het voertuig geenszins gebruiken buiten het grondgebied van België, behoudens uitdrukkelijk akkoord van GARAGE KINDT BV

4.3 Als het voertuig gedurende de bruikleen zichtbaar, ruikbaar of voelbaar gebreken vertoont, dan dient de Klant GARAGE KINDT BV hier onverwijld van in kennis te stellen, het voertuig niet langer te gebruiken en de instructies van GARAGE KINDT BV dienaangaande op te volgen.

4.4 De Klant is als enige gehouden het voertuig te gebruiken, waarbij het strikt verboden is het voertuig uit te lenen aan derden. De Klant mag het voertuig evenmin gebruiken voor het geven van rijlessen, dan wel het voeren van snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidstesten.

4.5 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 4.3, dient de Klant in geval van een ongeval of vermissing van het voertuig verplicht melding te doen bij de politiediensten.

4.6 De Klant dient het voertuit op het einde van de bruikleen terug te bezorgen aan GARAGE KINDT BV in dezelfde staat zoals deze werd afgegeven. Deze staat zal worden nagegaan op grond van een nieuw nazicht van het voertuig, waarbij eveneens de brandstoftank aangevuld dient te zijn zoals bij afgifte.

4.7 Teneinde een testrit te mogen maken, dan wel gebruik te kunnen maken van een vervangwagen, dient de Klant/bestuurder minimaal 21 jaar oud te zijn en minstens 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig definitief rijbewijs.

4.8 Huisdieren, roken, eten of drinken zijn niet toegestaan in het voertuig tijdens de duur van de bruikleen/testrit. Het is eveneens verboden een aanhangwagen of trailer aan te koppelen aan voertuig, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zou zijn met GARAGE KINDT BV.

4.9 Je mag geen onderdelen of accessoires van het voertuig verwijderen noch om het even welke andere wijzigingen aanbrengen aan het voertuig.

4.10 Je bent verplicht het voertuig veilig en vergrendeld achter te laten wanneer je het niet gebruikt. Bij het parkeren dient het voertuig steeds op een veilige plaats te worden achtergelaten.

 

5 - Aansprakelijkheid van de Klant voor schade

5.1 De Klant is aansprakelijk voor elke schade conform het vermeld eigen risico zoals vermeld op de overeenkomst.

 

6 - Aansprakelijkheid Klant

6.1 De Klant is aansprakelijk en dient GARAGE KINDT BV te vrijwaren voor alle kosten (met inbegrip van tolkosten), (forfaitaire of andere) boetes, retributies of (geld)straffen voor alle snelheids-, parkeer- of andere verkeersovertredingen in het kader van de Testrit met het voertuig. De Klant dient alle kosten, boetes, retributies en andere sancties onmiddellijk en rechtstreeks te betalen aan de innende instantie.

6.2 GARAGE KINDT BV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken al dergelijke lasten, kosten, (forfaitaire of andere) boetes of (geld)straffen voor snelheids-, parkeer-, tol- of andere verkeersovertredingen in het kader van de Testrit/ bruikleen zelf te betalen en ze vervolgens op de Klant te verhalen.

 

7 - Beslag

Wanneer er op het gehuurde beslag is gelegd, vanwege een aanleiding die in de risicosfeer van Klant ligt, moet Klant alle verplichten van de bruikleenafspraak blijven naleven. De Klant moet de ondernemer schadeloos stellen voor alle uit dat beslag voortvloeiende kosten.

 

8 - Vrijwaring

De Klant is aansprakelijk jegens GARAGE KINDT BV (en desgevallend derden) en dient GARAGE KINDT BV te vrijwaren voor verlies van, of schade aan, het voertuig, evenals voor eventueel letsel van of schade aan personen of eigendommen dat/die ontstaat tijdens of naar aanleiding van de Testrit/periode van bruikleen. Eventueel verlies van, of schade aan, het voertuig en/of (eigendommen van) GARAGE KINDT BV en/of derden tijdens of naar aanleiding van het gebruik van de wagen is steeds voor eigen risico van de Klant.

 

9 - Overmacht

GARAGE KINDT BV wordt vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet naleven van een verplichting krachtens onderhavige voorwaarden, alsook wanneer de niet-naleving wordt veroorzaakt door overmacht, zoals onder meer oorlog, brand, overstroming, explosie, opstand, ongeregeldheden, import- of exportregelingen of embargo's, stakingen, lock-outs of andere industriële activiteiten of handelsgeschillen, terroristische aanslagen, epidemieën/pandemieën of regeringsbesluiten, onderbrekingen in de nutsvoorzieningen of om het even welke andere oorzaak buiten haar redelijke controle.

 

10 - Annulatie

Partijen hebben het recht om een Testrit te annuleren zonder opgave van reden. De Klant verbindt er zich toe het voertuig uiterlijk 2 kalenderdagen voor aanvang van de Testrit schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij de Testrit wenst te annuleren. GARAGE KINDT BV behoudt zich het recht voor om bij een laattijdige annulering door de Klant de door haar gemaakte kosten en andere opgelopen schade aan de Klant in rekening te brengen.

 

11 - Verwerking persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens behoort tot de persoonlijke levenssfeer. Via huidige algemene voorwaarden geeft u aan de verkoper de toestemming om de persoonlijke gegevens, die u hebt verstrekt, op te nemen in een gegevensbestand. Deze gegevens zullen louter worden aangewend om te voldoen aan de eventuele overeenkomst m.b.t. uw aankoop en kunnen gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden, naverkoopdiensten, waarborg, veiligheid en klantenbeheer.
Deze informatie zal niet kenbaar gemaakt worden aan derden buiten andere ondernemingen met wie GARAGE KINDT D. BV een dienstverlening heeft overeengekomen in uw voordeel en eender welke overnemer, aangestelde of vervanger van bovenvermelde partijen.
Uw gegevens zullen oorspronkelijk worden behandeld en opgeslagen door GARAGE KINDT D. BV, met zetel te 8820 Torhout, Rijksweg 53. Mits identificatie bent u als individu gerechtigd om na te vragen welke informatie wij over u hebben opgeslagen, om aanpassingen te doen waar nodig en om te verzoeken geen commerciële informatie meer te ontvangen. Teneinde zulks te doen, kan u contact opnemen met GARAGE KINDT D. BV per e-mail: info@garagekindt.be

 

12 - Toepasselijk recht

In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en is naargelang de waarde van de eis de Ondernemingsrechtbank van Oostende, dan wel Vredegerecht te Torhout bevoegd.