Privacybeleid

1. Waarom deze privacyverklaring?

Garage Kindt (hierna garage Kindt , "wij" of "ons") hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

Wij willen u door middel van deze privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en raden u aan deze zorgvuldig door te nemen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Door het afsluiten van een overeenkomst met ons of het meedelen van uw persoonsgegevens buiten een overeenkomst om verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze verklaring alsook met de verwerking van de gegevens zelf.

Garage Kindt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verkrijgen wanneer u de website bezoekt of wanneer u deze meedeelt. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden en medewerkers van garage Kindt alsook dienstverleners die zij inschakelt en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

Garage Kindt heeft steeds het recht om de privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Het verderzetten van het gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen die zijn aangebracht aan de huidige privacyverklaring. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

U kan garage Kindt bereiken via volgende contactgegevens:

Dominiek Kindt, Rijksweg 53 8820 Torhout

BTW-nummer: {BTW-nummer verantwoordelijke} Telefoon/GSM: 051 72 32 27

E-mail: dominiek@garagekindt.be Website: www.garagekindt.be

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Garage Kindt verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt garage Kindt volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (voor zover u deze verstrekt): uw naam, e-mail, telefoon, gsm en adres
 • Interessen
 • Locatiegegevens
 • Logbestandgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingsysteem
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Cookies: wij gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om angepaste voorkeursinstellingen te onthouden (bv. taal), ... Voor meer informatie over wat cookies zijn en hun gebruik verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

{aan te passen of uit te breiden per klant}

4. Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens gebruikt?

Garage Kindt gebruikt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om in contact te treden met u en u de nodige inlichtingen te verschaffen over onze diensten;
 • Klanten- en leveranciersbeheer
 • Administratie, boekhouding, bestellingen, uitvoering van diensten, offerte, facturatie en opvolging;
 • Het verzorgen van een optimale werking van de website.

Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het toesturen van commerciële informatie over onze diensten.

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:

 • u uw toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van de privacyverklaring hebt gegeven (door bv. ondertekening van een verklaring met onze privacyverklaring of het aanvinken/aanklikken van een checkbox op de website);
 • de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen;
 • dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van garage Kindt (bv. bij de verwerking voor direct marketing)

In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacyverklaring, geeft u garage Kindt de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacyverklaring.

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast garage Kindt)?

 • De IT provider(s) van garage Kindt in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de website en IT infrastructuur.
 • {aan te vullen}

7. Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring opgelijste doeleinden te bereiken.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1 Recht op informatie

U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacyverklaring.

8.2 Recht op inzage

U hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

8.3 Recht op verbetering

U hebt het recht om verbetering van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

8.4 Recht op gegevenswissing of beperking

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.5 Recht op bezwaar

U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt ten allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u een geschreven verzoek met bewijs van identiteit richten aan garage Kindt:

 • Via aangetekend schrijven aan: Dominiek Kindt, Rijksweg 53 8820 Torhout
 • Via e-mail aan: info@garagekindt.be

10. Hoe kunt u klacht indienen?

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Hebt u toch bepaalde klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van onze contactkanalen beschreven in artikel 9, zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Indien u van oordeel bent dat u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsauthoriteit via deze link.

 

Vragen? Contacteer ons gerust: info@garagekindt.be