Algemene verkoop- en waarborgvoorwaarden voor nieuwe voertuigen & herstellingen

Artikel 1 – orderbevestiging – levering

1.1. Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

1.2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper.
In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 15%  verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper.
Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

1.3 De verkoper vermeldt de juiste leveringsdatum of -termijn. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de koper.
Ingeval de verkoper deze overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet kan naleven, verwittigt hij de koper onmiddellijk per aangetekende brief.
Hierin kan de verkoper een verlenging van de leveringsdatum of -termijn meedelen, die niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn kan bedragen.

Wordt deze nieuwe termijn overschreden, dan kan de koper de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken per aangetekende brief, onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de opgelopen schade.

1.4 Ingeval van verbreking wordt het voorschot binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze verbreking terugbetaald. De koper heeft ook recht op verbreking van de overeenkomst indien de verkoper die laattijdig levert geen verlenging van de aanvankelijk overeengekomen leveringstermijn heeft meegedeeld.

1.5. Kan de koper op de overeengekomen leveringsdatum het voertuig niet in ontvangst nemen, dan heeft de verkoper het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief 

  • garagekosten aan te rekenen,
  • de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade, behalve indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht.

1.6 Na ondertekening van de bestelling door beide partijen, wordt de overeenkomst geacht definitief te zijn, doch onder voorbehoud van de hierboven  vermelde bepalingen inzake ontbinding van de verkoop.

1.7 De bestelling zoals opgenomen in de verkoopovereenkomst zal noch ten bezwarende titel, noch ten kosteloze titel worden overgedragen, behoudens het geval waarbij de verkoper expliciet zijn schriftelijk akkoord dienaangaande mocht meedelen.

 

Artikel 2 – Prijs

2.1. Alle offertes en bestekken dienen begrepen te worden als een eenzijdig vrijblijvend aanbod, dewelke zelfs in geval van optie, nimmer begrepen kunnen worden als een verbintenis.

2.2. De op de bestelbon vermelde prijs, exclusief taksen, mag niet worden verhoogd, onverminderd de toepassing van de hiernavolgende bepalingen.

2.3. Wanneer de overeengekomen leveringsdatum, of de overeengekomen leveringstermijn vier maanden overschrijdt, mag de verkoper elke wijziging in de maximumprijs (catalogusprijs) aanbevolen door de invoerder of producent, op de overeengekomen prijs doorrekenen.
Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft de verkoper de verplichting de koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte te stellen. In dit schrijven moet ook melding worden gemaakt van de mogelijkheid voor de koper de overeenkomst te ontbinden.
De koper kan bij een verhoging van de prijs de overeenkomst ontbinden per aangetekende brief, binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging.
Het eventuele voorschot zal binnen de acht kalenderdagen volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de koper worden terugbetaald.

2.4. Wordt, bij toepassing van punt 1.1, vierde lid, de overeengekomen leveringsdatum overschreden of de leveringstermijn verlengd, dan mag de overeengekomen prijs, exclusief taksen, geen enkele verhoging ondergaan.

2.5. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

2.6. De prijs die in rekening wordt gebracht is telkens deze die geldig is op het ogenblik van levering

 

Artikel 3 – Levering

3.1. De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

3.2. De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering.

3.3. De niet-geleverde stukken blijven automatisch in bestelling, tenzij schriftelijk tegenbericht.

3.4 De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de koopprijs, vermeerderd met eventuele kosten en intresten, zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd.

 

Artikel 4 – Betaling

4.1. De integrale betaling, of het saldo bij betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering te Torhout, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

4.2. Ingeval de koper een consument is, zal bij het uitblijven van betaling op de vervaldag, de verkoper de koper in gebreke stellen, alwaar de koper een termijn van 14 kalenderdagen (dewelke ingaan de derde dag na verzending van het schrijven) wordt toegekend teneinde de som te volbrengen.

Na het verstrijken van deze termijn beginnen de interesten à rato van 12% te lopen en dit bovenop een forfaitaire schadevergoeding dewelke bepaald wordt als volgt:

  • 20 EUR indien het verschuldigde saldo lager of gelijk aan 150 EUR is,
  • 30 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 EUR (indien het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 EUR bedraagt), en
  • 65 EUR vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (indien het verschuldigde saldo hoger dan 500 EUR is).

4.3. Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.

4.4. Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde intresten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade.

4.5. Voor zover de verkoper genoodzaakt is enige gerechtelijke procedure op te starten lastens de koper, ingevolge de niet-nakoming van diens verplichtingen, dan zullen alle kosten dewelke hieruit voortvloeien ten laste zijn van de koper.

4.6 Indien er sprake is van een herstelling, kan GARAGE KINDT BV zijn retentierecht uitoefenen conform boek XVII, artikel 73 van het Oud Burgerlijk Wetboek, zolang de integrale factuur geenszins werd betaalt, dan wel een vorige factuur door de klant nog niet (integraal) werd volbracht.

4.7 Indien de herstellingswerken het bedrag ten belope van 250 euro overschrijden, dan behoudt GARAGE KINDT BV zich het recht voor een voorschot of provisie te innen, alvorens het werk wordt aangevat.

4.8 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen toevertrouwd voor herstelling of voor andere werken, in ont vangst genomen na hun uitvoering uitsluitend in onze onderneming, waarbij de bewaringsplicht van GARAGE KINDT BV dient beschouwd te worden als een inspanningsverbintenis. alwaar het risico overgaat op de opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen, zijn eventuele vervoers- en verzekeringskosten ten laste van de klant.

4.9 Indien de klant de goederen dewelke werden toevertrouwd voor werken of herstelling niet afhaalt op het afgesproken voorziene tijdstip, gebeurt de opslag en bewaring in onze magazijnen van deze goederen, in afwachting van hun afhaling door de klant, voor risico en kosten van de klant en zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag van 10 euro per dag voor personenwagens, 15 euro per dag voor bestelwagens, campingcars en busjes tot 9 personen, 20 euro per dag voor vrachtwagens, trekkers en afzonderlijke opleggers, allen exclusief BTW aangerekend worden.

4.10 Partijen komen overeen dat de herstelling van het voertuig en/of onderhoudswerkzaamheden beschouwd dient te worden als een middelenverbintenis.
Zulks geldt ook wanneer de klant GARAGE KINDT BV opdracht geeft om het voertuig te laten onderwerpen aan een technische keuring.  Elk voertuig dient ons desgevallend ordelijk en proper te worden overgemaakt, waarbij zij vrij is van enig voorwerp behoudens de zaken dewelke verplicht bij het voertuig behoren.

4.11 De hersteller kan in geen enkel geval worden aangesproken voor diefstal, verlies of beschadiging van voorwerpen die zich in het voertuig bevinden.

 

Artikel 5 – Conformiteit

5.1. De verkoper behoudt zich het recht voor een model te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde model, tenzij uit de rubriek “specifieke kenmerken” op de voorzijde van de bestelbon zou blijken dat deze een voor de koper essentieel kenmerk van de overeenkomst vormen.

5.2. De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten zonder verwijl aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden. De overige zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit dienen aan de verkoper per aangetekende brief gemeld te worden, ten laatste binnen een termijn van acht dagen na ontvangst.

5.3 Het gegeven van conformiteit dient te worden beoordeeld in het licht van een normaal gebruik van het voertuig, zoals een redelijk en rationeel persoon dit zou gebruiken. Deelname aan enige competities zoals een wedstrijd of een rally, dan wel enig ander gebruik dewelke geenszins beoordeeld kan worden als een normaal gebruik is derhalve – behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper - strikt verboden en dit op straffe van verval van de contractuele waarborg.

5.4 De aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot de schade ten gevolge van de gebreken van zijn producten wordt geregeld door de wet van 25.02.1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

 

Artikel 6 – Waarborg

6.1. Conventionele waarborg
De conventionele waarborg duurt minstens één jaar. Zij neemt een aanvang op de dag van de levering.
Elke verborgen gebrek dat zich voordoet tijdens de duur van de conventionele waarborg wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering. Het moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van maximum één maand vanaf het ogenblik dat de verkoper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.
De waarborg dekt de normale slijtage van het voertuig niet. Hij is evenmin van toepassing als het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig, onder meer indien het onderhoud niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepingsacties).
In afwijking van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek kan de koper de herstelling van het voertuig eisen. Indien de herstelling technisch onmogelijk blijkt, zullen de partijen overeenkomen welk middel het best geschikt is om aan de gebreken of aan de niet-conformiteit te verhelpen.
De door de verkoper of door elke erkende merkverdeler onder waarborg uitgevoerde herstellingswerken, de carrosserie uitgezonderd, genieten dezelfde waarborg.

6.2. Wettelijke waarborg
De verkoper is wat betreft de nieuwe voertuigen aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bij de levering aanwezig is en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering.

 

Artikel 7 – Financiering en mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien

De financiering gebeurt overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, en inzonderheid haar artikel 18 met betrekking tot de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien.
De verkoop op salons, beurzen en tentoonstellingen worden bovendien geregeld door de artikelen 86 en volgende van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, met de in artikel 89 van deze wet voorziene bedenktermijn.

 

Artikel 8 – Overname van een tweedehandsvoertuig

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.
De overnamewaarde van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine, voor de verkoper niet-essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op het bij de bestelbon gevoegd document. 

 

Artikel 9 – Documenten van de constructeur

Elk document uitgaand van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

 

Artikel 10

De herstellingen dewelke worden uitgevoerd door de BV GARAGE KINDT worden zonder waarborg uitgevoerd. Indien er sprake is van koetswerkherstellingen zijn afwijkingen in tinten en vormen mogelijk, doch kunnen zij nimmer aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, of schadeloosstelling en/of vergoeding.

Wanneer de klant de wagen in ontvangst neemt na een herstelling, erkent de klant hiermee dat de herstelling beantwoordt aan zijn of haar wensen en dat deze vrij is van enig zichtbaar gebrek. Zo de klant meent dat er sprake is van  een gebrek (ander dan een zichtbaar gebrek), dan dient dit gemeld te worden binnen de maand na ontdekking en dit per aangetekend schrijven op straffe van verval.

 

Artikel 11– Overmacht

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de acht dagen na de kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

 

Artikel 12 – Bewijs

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs.

 

Artikel 13 – Voorrang

De algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang, zelfs op de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant.

 

Artikel 14 – onafhankelijkheid van de clausules

 De eventuele ongeldigheid of nietigheid van één van de clausules brengt geenszins de nietigheid of ongeldigheid van alle algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe

 

Artikel 15 – hoedanigheid koper

15.1. Hoedanigheid consument
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de Koper een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer een natuurlijke persoon het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet beroepsmatige doeleinden.

15.2 hoedanigheid handelaar
Wanneer de Koper geen consument is in de zin van artikel 13.1. hierboven, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met volgende afwijkende bepalingen. In dat geval:

A) Is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de Verkoper;

B) Zijn de op de bestelbon vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de door de importeur of fabrikant aanbevolen catalogusprijs verhoogt. Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft de Verkoper de verplichting de Koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte te stellen. De Koper kan bij een verhoging van de prijs de overeenkomst annuleren per aangetekende brief, binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. Het eventuele voorschot zal binnen de acht kalenderdagen, volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de Koper, worden terugbetaald;

C) Behoudt de Verkoper zich steeds het recht voor betaling vragen van een voorschot.

D) Zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Verkoper uitsluitend bevoegd.

E) Dient de Koper de zichtbare gebreken en de gebreken in de conformiteit dienen door de Koper aan de Verkoper per aangetekende brief gemeld te worden ten laatste binnen een termijn van tien kalenderdagen vanaf de levering en dit op straffe van niet-ontvankelijkheid.

F) Is de Koper gehouden ieder verborgen gebrek (overeenkomstig artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek), aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van één maand vanaf het ogenblik waarop hij het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen en in elk geval binnen een termijn van zes maanden na levering, dit op straffe van on-ontvankelijkheid.

 

Artikel 16 – Privacy clausule

Het verwerken van persoonsgegevens behoort tot de persoonlijke levenssfeer. Via huidige algemene voorwaarden geeft u aan de verkoper de toestemming om de persoonlijke gegevens, die u hebt verstrekt, op te nemen in een gegevensbestand. Deze gegevens zullen louter worden aangewend om te voldoen aan de eventuele overeenkomst m.b.t. uw aankoop en kunnen gebruikt worden voor verkoopdoeleinden, naverkoopdiensten, waarborg, veiligheid en klantenbeheer.
Deze informatie zal niet kenbaar gemaakt worden aan derden buiten andere ondernemingen met wie GARAGE KINDT D. BV een dienstverlening heeft overeengekomen in uw voordeel en eender welke overnemer, aangestelde of vervanger van bovenvermelde partijen.

Uw gegevens zullen oorspronkelijk worden behandeld en opgeslagen door GARAGE KINDT D. BV, met zetel te 8820 Torhout, Rijksweg 53. Mits identificatie bent u als individu gerechtigd om na te vragen welke informatie wij over u hebben opgeslagen, om aanpassingen te doen waar nodig en om te verzoeken geen commerciële informatie meer te ontvangen. Teneinde zulks te doen, kan u contact opnemen met GARAGE KINDT D. BV per e-mail: info@garagekindt.be

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en is naargelang de waarde van de eis de Ondernemingsrechtbank van Oostende, dan wel Vredegerecht te Torhout bevoegd.